FLOCKING TEJAS _ PAVILION
Junio 15, 2007
FLOCKING TEJAS _ TOWER
Enero 17, 2016
 


The project was developed under the Architectural Association Visiting School Programme: 'Ring of Fire', held in Tokyo, Japan. 2019.

Directors:

Barbara Barreda, Felipe Sepulveda.


Local Coordinators:

Dr. Kensuke Hotta, Dr. Yasushi Ikeda.


Tutors:

Jiang Lai, Pamela Cortez, Aqil Cheddadi, Alric Lee.


Participants:

Alfonsina Rosas, Ayebanengiyefa Wabote, Deqiang Huang, Elías Rizo Oroz, Eliott Haddad, Hafsa Rifki, Jingyi Zhang, Jiyuan Lin, José M. Estevez Dopazo, Lingfung Chan, Mara Calderón de la Barca Morillo, Marcelo Etienne Soberón, Meichen Wang, Miyu Horiuchi, Philipp Görtz, Ricardo Mouret Abadiano, Sam Cheng-Yu Ho, Sophie Chi-Yun Shen, Tetsuro Sonoda, Thierry Gedeon, Wesley Zhenhui Song, Yanling He, Yingqi Li, Yumin Kim, Yunong Sun, Zhichao Deng.